این شرکت آماده ارائه خدمات زیر بصورت پکیج با شرایط و هزینه های مربوطه به شرح ذیل میباشد :

 

1 - مشاوره تلفنی

 

2 - مشاوره حضوری

 

3 - مطالعه و ارائه گزارش بازارشناسی

 

4 - یافتن تولید کننده و کالا

 

5 -