تجربه ما در همکاری با شرکتهای تولیدی برای واردات مواد اولیه تولید راه را برای پیشنهاد همکاری برای تامین مواد اولیه شیمیایی از قبیل لیست زیر گشوده است: